Producenci
Promocje
Nike Air Max 90 Winter Red
Nike Air Max 90 Winter Red
228,00 zł 204,00 zł
szt.
AIR MAX 90 WINTER MID WHITE
AIR MAX 90 WINTER MID WHITE
389,00 zł 219,00 zł
szt.
AIR MAX 90 WINTER MID BLUE
AIR MAX 90 WINTER MID BLUE
389,00 zł 219,00 zł
szt.
AIR MAX 90 WINTER MID OREO
AIR MAX 90 WINTER MID OREO
389,00 zł 209,00 zł
szt.
Fila Disruptor II WhitePink
Fila Disruptor II WhitePink
369,00 zł 229,00 zł
szt.
ADIDAS SUPERSTAR SO49775909
ADIDAS SUPERSTAR SO49775909
159,00 zł 159,00 zł
szt.
Vans Old Skool VD3HY28
Vans Old Skool VD3HY28
279,00 zł 169,00 zł
szt.
Vans Old Skool Pink
Vans Old Skool Pink
279,00 zł 169,00 zł
szt.
Fila Disruptor II White
Fila Disruptor II White
319,00 zł 229,00 zł
szt.
AIR MAX 90 WINTER MID BLACK
AIR MAX 90 WINTER MID BLACK
389,00 zł 219,00 zł
szt.
ADIDAS SUPERSTAR AQ3091
ADIDAS SUPERSTAR AQ3091
159,00 zł 159,00 zł
szt.
 Adidas Superstar CLASSIC C77124
Adidas Superstar CLASSIC C77124
159,00 zł 159,00 zł
szt.
Regulamin

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zwrotów, reklamacji, statusu paczek możecie Państwo skontaktować się z nami na

kickz4u.shop@gmail.com


Platformy Sprzedażowej

§ 1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania portalu będącego sprzedażową platformą internetową, umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert sprzedaży rzeczy, a także dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży – prowadzoną w systemie informatycznym i udostępnioną na stronie internetowej: www.kickz4u.pl, zwaną dalej Platformą sprzedażową.

2. Organizator – podmiot prowadzący Platformę sprzedażową i świadczący na rzecz Użytkowników usługi z jej wykorzystaniem, czyli: 
Kickz4U LTD

3. Adres Organizatora do zgłoszeń reklamacyjnych odnośnie błędów platformy sprzedażowej:
elektroniczny:

kickz4u.shop@gmail.com

;

5. Użytkownik – korzystająca z Platformy sprzedażowej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

6. Partner – podmiot prowadzący działalność gospodarczą i działający w związku z tą działalnością, który nabył od Organizatora usługi umożliwiające mu oferowanie na sprzedaż rzeczy z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej i dokonywanie transakcji z udziałem Kupujących. Zasady nabywania przez Partnerów usług od Organizatora regulują odrębne umowy i regulaminy.

7. Kupujący – Użytkownik który zdecydował się dokonać zakupu rzeczy od Partnera z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej. Kupującym może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z usług Platformy sprzedażowej osobiście lub za pośrednictwem swoich prawnych przedstawicieli.

8. Rejestracja – inicjowana przez Użytkownika opcjonalna procedura, która pozwala na korzystanie z niektórych usług dodatkowych świadczonych z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej (np. przeglądanie zamówień). Nie jest potrzebna do zawierania Umów zakupu z Partnerami.

9. Umowa zakupu – zestaw postanowień umownych dotyczących transakcji kupna-sprzedaży rzeczy dokonywanej między Partnerem a Kupującym.

10. Oferta – upubliczniona przez Partnera za pośrednictwem Platformy sprzedażowej oferta sprzedaży rzeczy.

§ 2
Rejestracja

1. Użytkownik dokonuje Rejestracji poprzez wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego podając w nim co najmniej wymagane przez Organizatora dane.

2. Proces rejestracji może zostać ułatwiony poprzez zaimportowanie do Platformy sprzedażowej niektórych danych ze wskazanych przez Użytkownika portali społecznościowych takich jak np. Facebook.

3. Dane udostępnione przez Użytkownika w toku rejestracji mogą mieć charakter danych osobowych i będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby świadczonych przez niego za pomocą Platformy sprzedażowej usług temu Użytkownikowi. W szczególności dane te nie będą udostępniane przez Organizatora Partnerom, chyba że Użytkownik zdecyduje się je udostępnić Partnerowi w ramach zawierania z nim Umowy zakupu.

4. Pomyślne przeprowadzenie Rejestracji oznacza, że Użytkownik zyska dostęp do niektórych dodatkowych funkcjonalności Platformy sprzedażowej.

5. Użytkownik zakładając konto zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera drogą mailową. 

6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować ze zgody na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w newsletterze informującego o rezygnacji z newslettera lub jednoznaczną prośbę o usunięcie go z newslettera wysłaną na email Organizatora. 

§ 3
Odpłatność za usługi

1. Usługi świadczone przez Organizatora z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej są co do zasady nieodpłatne.

2. Organizator może pobierać opłaty za świadczone usługi z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej wyłącznie od Partnerów na podstawie odrębnych od niniejszego regulaminu umów.

3. Organizator nie pobiera jakichkolwiek opłat od Kupujących, jednakże w ramach świadczonych na rzecz Partnerów usług może (osobiście lub za pośrednictwem innych podmiotów) przyjmować od Kupującego zapłatę ceny działając na rachunek i w imieniu Partnera.

4. Również Rejestracja jest bezpłatna jak i usługi, które stają się dostępne po jej dokonaniu.

§ 4
Usługi świadczone w ramach Platformy sprzedażowej

1. Użytkownik, który chce skorzystać z usług świadczonych w ramach Platformy sprzedażowej powinien dysponować: komputerem z dostępem do sieci Internet oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową. Zalecana najnowsza wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Apple Safari lub Google Chrome. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę cookies oraz javascript.

2. Każdy Użytkownik, ma prawo do usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej, takich jak przeglądanie stron Platformy sprzedażowej, w tym podstron zawierających oferty sprzedaży rzeczy wykreowane przez Partnerów.

3. Kupujący, który skutecznie przeprowadził proces Rejestracji, ma prawo do usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej, a w szczególności do:
-logowania się;
-przeglądania zawartych Umów zakupu;
-łatwiejszego zawierania Umów zakupu.

4. Organizator nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników Platformy sprzedażowej, nie działa na rzecz którejkolwiek ze stron, nie ponosi za nie odpowiedzialności, nie poręcza w jakiejkolwiek formie zobowiązań zaciąganych przez Użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.

5. Platforma sprzedażowa nie świadczy usług pośrednictwa, w ramach którego dochodziłoby do zawierania umów pomiędzy Użytkownikami z udziałem Organizatora, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za wywiązywanie się z płatności przez Kupujących lub za zgodność z umową rzeczy sprzedawanych przez Partnerów.

6. Organizator może na mocy odrębnych umów świadczyć rozmaite usługi wsparcia procesu sprzedaży (np. odbiór płaconych cen, wsparcie postępowań reklamacyjnych, marketing sprzedawanych rzeczy), jednakże będzie działał wówczas wyłącznie jako usługodawca dla Partnerów – nie stając się stroną umów między Partnerami a Kupującymi, ani też jakimkolwiek arbitrem w ewentualnych sporach między Partnerami a Kupującymi. Jakiekolwiek relacje między Kupującym a Partnerem nie wpływają na zakres lub jakość usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora (np. awarii systemu, awarii sieci teleinformatycznej itp.) lub zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania portalu (np. prace konserwacyjne lub aktualizacyjne systemu informatycznego Platformy sprzedażowej).

§ 5
Oferty sprzedaży rzeczy

1. Partner jest odpowiedzialny za publikowane w ofertach treści, a w szczególności Partner oświadcza, że prezentowane przez niego oferty są rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa, nie naruszają praw Organizatora i innych Użytkowników, Regulaminu, oraz praw osób trzecich.

2. Partner w celu zamieszczenia oferty z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej, winien jest zawrzeć z Organizatorem odpowiednią umowę – odrębną od niniejszego Regulaminu. Postanowienia tejże umowy nie będą naruszać praw innych Użytkowników wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Organizator ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika, który działa niezgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie akceptowanymi normami społecznymi.

4. Udostępnianie danych osobowych (zwłaszcza teleadresowych) za pośrednictwem Platformy sprzedażowej przez Użytkowników odbywa się tylko za ich zgodą, jednakże odmowa może uniemożliwić lub ograniczyć możliwość korzystania z istotnych funkcjonalności Platformy sprzedażowej.

§ 6
Ochrona danych osobowych

1. Co do zasady Organizator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.

2. Organizator gromadzi dane osobowe Partnerów, w związku z zawieranymi z nimi umowami i przetwarza je w celu wykonywania zawartych z nimi umów.

3. Organizator gromadzi dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują Rejestracji - przetwarza je w celu świadczenia usług dodatkowych, które stają się dostępne dzięki temu procesowi.

4. Organizator gromadzi dane osobowe Użytkowników, którzy składają do Organizatora reklamacje lub kierują inną korespondencję wyłącznie w celu załatwienia ich sprawy.

5. Platforma sprzedażowa udostępnia Użytkownikom narzędzia umożliwiające zawieranie Umów zakupu i korzystając z nich Kupujący udostępnia swoje dane osobowe Partnerowi celem wykonania Umowy zakupu. W takim wypadku Organizator co do zasady nie gromadzi i nie przetwarza danych Kupującego, chyba że jest zobowiązany do tego z innego tytułu np.: już je przetwarza, gdyż Kupujący jest Użytkownikiem, który dokonał Rejestracji;
Partner powierzył przetwarzanie danych osobowych Kupującego Organizatorowi w celach związanych ze świadczeniem przez Organizatora na jego rzecz usług wsparcia procesu sprzedaży, o których mowa w §4 ust.6.

6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu, żądania aktualizacji oraz uzupełnienia własnych danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

7. Użytkownik realizuje prawa, o których mowa w ust.6, kontaktując się odpowiednio z Organizatorem lub Partnerem.

8. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać z korzystania usług świadczonych przez Organizatora w ramach Platformy sprzedażowej.

9. Świadczenie Klientom usług przez Platformę może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych, podanych przez Klienta, do państw trzecich. Klient wyraża życzenie, aby Platforma przekazywała do państw trzecich powyższe dane, o ile przekazywanie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i jest celowe do świadczenia usług przez Platformę internetową.

10. Platforma przetwarza również dane osobowe Klientów w zakresie, który jest dopuszczalny na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności dla celów ochrony uzasadnionego interesu Sklepu przed działaniem Klientów lub innych osób na szkodę platformy.

 

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłosić Organizatorowi reklamację w razie stwierdzenia niezgodności z umową usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej w terminie 14 dni od wykrycia niezgodności.

2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poczty tradycyjnej na adresy Organizatora wskazane w § 1.

3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz dokładne opisanie powodu reklamacji.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Gdyby którekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu uznane zostało przez organy władzy publicznej za nieważne, to: nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień;
Organizator i Użytkownik uznają, że zostaje ono zastąpione postanowieniem ważnym i możliwie bliskim w intencji i skutkach do tego postanowienia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2018.

Bestsellery
Buty Nike Air Max 90 325213-064
Buty Nike Air Max 90 325213-064
194,00 zł
szt.
Buty Nike Air Max 270 //001 New
Buty Nike Air Max 270 //001 New
211,00 zł
szt.
Vans Old Skool VD3HY28
Vans Old Skool VD3HY28
279,00 zł 169,00 zł
szt.
Buty Nike Air Max 97 AQ4137-007 New
Buty Nike Air Max 97 AQ4137-007 New
232,00 zł
szt.
Nike Air Max 270 Supreme Black
Nike Air Max 270 Supreme Black
229,00 zł
szt.
Adidas superstar RAINBOW
Adidas superstar RAINBOW
159,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl